Výroční zpráva 2012    

O Nadaci Bona    

                    

Foto: sídlo Nadace Bona – Pod Čimickým hájem 177/1, 181 00 Praha 8                 

Historie        

Nadace Bona byla založena 25.5.1992 (bez finančního a majetkového vkladu), registrací u Obvodního úřadu v Praze 8. Zakladatelem je Psychiatrická léčebna v Praze 8. 

Zlomovým bodem pro legislativní prostředí nadací v ČR bylo přijetí prvního samostatného návrhu zákona upravujícího nadační sektor - Zákon č.227/1997 Sb. s účinností od 1.1.1998: „O nadacích a nadačních fondech“. Přechodné ustanovení nového zákona vedlo k plnění podmínek a podání žádosti k přeregistraci. Splněním podmínek byla dnem 18. listopadu 1998 Nadace Bona zapsána v rejstříku nadací a nadačních fondů, vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce 44.

Cíl a poslání ve prospěch duševně nemocných je plněn, včetně přání navázat na historické nadace, které se zakládají na sto a více let, vytvářet projekty trvalé hodnoty ke zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním.

Nadační jmění, již zapsané u  Městského soudu v Praze k 31.12.2012, je v celkové výši 36.444.293,57 Kč. Navýšení do konce roku o 2.050.000,00 Kč, které nabylo právní moci dne 15.01.2013, základní jmění pak činí 38.494.293,57 Kč.

 

Základní údaje  

 
Statutární orgán: správní rada

MUDr. Martin Hollý        - předseda správní rady

Ing. Dita Stejskalová      - členka správní rady

Mgr. Jan Pomykacz         - člen správní rady

 

Kontrolní orgán:  dozorčí rada

Ing. Vladimír Procházka

Ing. Marie Vurcfeldová

Mgr. Jiří Kmínek   

 

Zaměstnanci Nadace BONA:

Jitka Štambachová
Mgr. Filip Vrbický
Alena Mikulenková
                0,30 VPP
                0,30 VPP
 
Účetní činnost   
- výkonná ředitelka
- výkonný provozní ředitel (od 1.2.2012)
- referent bytového hospodářství
- drobné uživatelské práce a činnosti
- asistent administrativní činnosti, statistiky
- dle potřeby DPP - celkem 6
- zajišťována odbornou účetní firmou, dodavatelsky

 

Nadace se řídí Statutem Nadace Bona, směrnicí Oběh účetních dokladů, Provozním řádem správy DBF, směrnicí k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, příkazem ředitele 1/09  Skartačním řádem. Inventarizace majetku, pokladny provedeny v daných termínech bez závad. Od roku 2004 je Nadace Bona plátcem DPH. Zasedání správní rady Nadace Bona se v roce 2012 uskutečnilo 14 krát.

Od roku 2002 je Nadace Bona členem Asociace nadací Fóra dárců, pro posílení neziskového sektoru, spolupodílí se na připomínkování nových zákonů v oblasti nadačního sektoru. V roce 2012 byla Nadaci Bona udělena „Známka kvality“, ověřená Fórem dárců. Známka je přidělována na dobu dvou let, je zárukou
a kontrolou ověřené kvality nadací a nadačních fondů. Známku kvality uděluje Fórum dárců prověřeným nadačním subjektům, které splňují nastavená kritéria hodnocení.

 

Poslání               

Hlavním posláním Nadace Bona je podpora a vytváření programů sledujících integraci spoluobčanů
s psychickým hendikepem do života v běžné společnosti.

Společnost si odvykla, že mezi námi mohou žít lidé se závažnějším hendikepem různého typu. K duševně nemocným je přistupováno se zvláště velkou nedůvěrou. Je mnoho lidí s duševní poruchou žijících v sociální izolaci, ačkoli jsou schopni úspěšné resocializace do života - mimo ústavní zařízení.

 

Účel a cíl

Nadace je zřízena za účelem shromažďování a účelného využívání finančních a dalších prostředků k podpoře programů realizovaných v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Jedná se o všestrannou podporu socioterapeutických programů a alternativních metod směřujících k opětné integraci duševně hendikepovaných na území především hlavního města Prahy do společnosti.

Uvedené záměry vytváří okruh činností s cílem zajištění trvalých projektů a následnou podporou jejich životaschopnosti, rozšiřovat možnosti podpory a spolupodílet se na projektech nových. Nadace Bona cíleně směřuje k odborné i laické veřejnosti, indukuje rozšiřování těchto programů a současně tak napomáhá destigmatizaci  psychiatrické problematiky ve společnosti. Nadace Bona přináší naději lepší kvality života klientům s duševním hendikepem.

 

Hlavní činnosti působnosti nadace 

1.      Budování chráněného a podporovaného bydlení – vlastní projekt Nadace Bona „Psychosociální síť“

- pobytové služby chráněného a podporovaného bydlení

-  finanční podpora k zajištění nočních recepčních služeb chráněným komunitním bydlením

- podporované bydlení satelitní s možností podpory terénní psychosociální intervence

- zajištění vybavení všech stávajících a nových bytů, jejich obnova

- zajištění oprav na finanční náklady nadace

- úhrady nedoplatků z ročního  vyúčtování služeb (teplo, voda, aj.)

2.      Vytváření pracovních příležitostí, chráněná práce

 

Rozšíření stávajícího projektu o pilotní projekt: „Inkluzivní péče o duševně nemocné v regionu Prahy“,
se zajištěním terénních služeb (koupě objektu nebo bytů pro bydlení a vytvoření pracovních míst pro již schopné absolventy projektu „Psychosociální sítě“, bez možnosti samostatného bydlení).

1.      Rozšiřovat možnosti samostatného bydlení – pobytové služby (návaznost na nový pilotní projekt „Inkluzivní péče o duševně nemocné“.

2.      Vytvořit podmínky bydlení pro seniory.

3.      Vytváření pracovních příležitostí, chráněná práce.

4.      Podpora terénní psychosociální intervence.

5.      Grantová podpora organizací angažujících se v komunitní péči formou redistribuce výnosů NIF.

 

Projekty realizované Nadací Bona v plné míře směřují k sociální pomoci, adaptaci a integraci duševně hendikepovaných zpět do společnosti a hájení jejich lidských práv.  

Vzniklé projekty jsou trvalou hodnotou pro pomoc duševně nemocným, za významné pomoci dárců.        Uvedené záměry vytváří okruh činností s cílem zajištění trvalých projektů a následnou podporou jejich životaschopnosti, v souladu s koncepcí oboru psychiatrie a psychologie.

Nadací vybudovaný funkční systém jednotlivých typů chráněného bydlení a podporovaného bydlení, chráněných pracovišť v systému „Psychosociální sítě“, umožnil desítkám pacientů psychiatrických léčeben, o jejichž zařazení do společnosti nemohlo být v minulosti uvažováno, život mimo tyto instituce.

Nadace Bona se zabývá kompletní problematikou a pomocí v oblasti duševně nemocných, převahou osob
s  vážným psychickým onemocněním v rámci vlastního projektu „Psychosociální sítě“, kde svým klientům zajišťuje pobytové služby.

Projekt umožňuje variabilnost v závislosti na stavu a možnostech klienta, má zajištěné sociální služby od partnerské organizace Nadace Bona - Bona o.p.s.. Nadace BONA je jedním ze spoluzakladatelů této organizace.

 

Nadace Bona poskytuje možnosti bydlení – pobytové služby (podnájmy), vybavení podnájmů, zajišťuje opravy běžné i většího charakteru, hradí za klienty nedoplatky z ročního vyúčtování služeb, objednává
a hradí recepční služby v chráněných komunitních objektech a bytech, po skončení denní sociální služby.

 

Úspěšným absolventům projektu, kteří již nepotřebují sociální službu (ale v případě nutnosti stále mají možnost jejího využití - například terénní služby nového projektu „Inklusivní péče o duševně nemocné“)
 a kteří jsou bez možnosti dalšího bydlení (fiktivní bydliště, hlášení trvalého pobytu na MČ Prahy), se snaží Nadace Bona pomoci řešit, v rámci spolupráce s hlavním městem Praha a městskou částí Praha 9, jejich tíživou životní situaci formou podnájmů, dle smluvních vztahů ve spravovaných objektech nebo ve vlastních bytech Nadace Bona.

 

Podporovatelé Nadace Bona - nemovitosti

Projekt Nadace BONA „Psychosociální síť„, mohl vzniknout díky podpoře a pochopení níže uvedených institucí, vlastní snahy a iniciativy v naplňování pomoci duševně hendikepovaným.

 

Objekty,bytové a nebytové

Městská část Praha 8

-         dlouhodobé nájmy Nadaci Bona

 

19 objektů (z toho 15 bytových) - podnájmy pro chráněná a podporovaná bydlení v obytných objektech s ostatními nájemníky a podnájemníky.

Magistrát hlavního města Prahy

-         nájmy bytů Nadaci BONA pro úspěšné absolventy „Psychosociální sítě“:

 

1 byt pro dva klienty v Čakovicích (fiktivní bydliště)

1 byt pro dva klienty v Praze 14 – Černý Most (fiktivní bydliště)

1 byt pro rodinu v Praze 8 (fiktivní bydliště)

1 byt pro 3 klienty v Praze 13 – Stodůlky (fiktivní bydliště)

1 byt pro 1 klientku v Praze 9 (fiktivní bydliště) - rozšíření pro rok 2012

Městská část Praha 9

-         nájmy bytů Nadaci BONA pro klienty k jejich další resocializaci:

 

1 byt pro matku s dětmi v Praze 9 – Prosek

1 byt pro 1 klienta v Praze  9 – Střížkov (úspěšný absolvent projektu Nadace BONA)  

Obce Dýšina

-         nájem bytu Nadaci Bona:

 

1 byt pro 4 klienty v Dýšině

Magistrát města Plzeň 

-         nájem bytu Nadaci Bona:

 

1 byt pro 4 klienty v Plzni

Nadace BONA (vlastnictví nadace)

 

Rodinný dům chráněného komunitního  bydlení  v Praze 8 pro 15 klientů

(2007- postaveno za spolufinancování JPD  Praha, Cíl 2).

Koupě zahrady kolem uvedeného objektu (2010 zakoupeno od PF ČR v hodnotě 2,6 mil. Kč

částečně hrazeno za finančního přispění dárců).

Koupě 1 garsoniéry v Praze 8 (pro úspěšné absolventy projektu - bez trvalého bydliště).

Koupě bytu 3+1 v Praze 8 (pro 3 úspěšné absolventy projektu, bez trvalého bydliště).

 

Nebytové prostory

Městská část Praha 1

-         nájem nebytových prostor Nadaci Bona:

 

Dvojí svět - Žitná 23, prodejna pro výrobky klientů z chráněných dílen, pracoviště, galerie, textilní dílna aj.

Městská část Praha 8

-         dlouhodobý nájem nebytových prostor:       

 

Socioterapeutické centrum, U Draháně - chráněná dílna, knihovna, pracoviště chráněné.

Prádelna, Čimická 223, Praha 8 - stavebními úpravami zprovozněn stávající prostor prádelny, vč. zajištění vybavení pračkami a sušičkami ze strany Nadací BONA.

Sklad a dílna pro potřeby Technických služeb Bona-o.p.s., Čimická 223, Praha 8.

Kancelář pro terapeuty, rekonstrukcí z bývalých společných WC a komor.

Nadace Bona

 

Chráněná dílna – sklářská, v novém objektu Nadace Bona, U Draháně  163, Praha 8.

 

Předmět projektu „Psychosociální sítě“

Nadace Bona dělá vše pro to, aby byla zachována úroveň celého projektu, variabilnosti různého typu bydlení s plněním sociální služby ke klientům, především v místě podnájmu.

Pokračuje ve spolupráci s tradičně fungujícím psychiatrickým zařízením (psychiatrická léčebna), hledá společné cesty k vytváření  nových projektů ve prospěch duševně nemocných.

Rozhodujícími kriterii jsou lidský faktor, investovaný čas, energie, komunikace, spolupráce, pochopení, dodržování daných pravidel a souvisejících předpisů.

 

Činnost nadace vytváří směry účelné podpory, ve spolupráci s nejerudovanějšími odborníky v oblasti psychiatrie a psychologie. Ze strany nadace je naplňována celospolečenská potřeba směřující k integraci duševně nemocných do většinové společnosti.

 

Realizátor programů

Realizátorem, investorem, pronajímatelem, poskytovatelem pobytových služeb, garantem programů podpory v rámci vlastního projektu je Nadace BONA.

Koordinátorem programů je Jitka Štambachová, výkonná ředitelka Nadace Bona.

 

Přínos programu

Psychosociální síť (různé typy chráněných bytů, podporovaných bytů) a s tím navazující další programy nadace, mají celospolečenský význam. Pomáhají městu a ostatním regionům na území ČR po přechodnou dobu řešit odpovědnost za 171 osob s duševním hendikepem (absolvujících klientů celého projektu „Psychosociální sítě“). Z uvedeného počtu je celkem 78 pražských klientů s fiktivním bydlištěm (32 žen
a 46 mužů).

Prohloubila se spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy a jednotlivých pražských městských částí.

Nadace Bona si váží každé pomoci pro své klienty - uživatele podnájmů, především pro již schopné absolventy – klienty s fiktivním bydlištěm, kteří nemají vhodné podmínky ke své nezbytné adaptaci na samostatný způsob života.

 

Od roku 1994 do konce roku 2012 prošlo různými typy chráněného bydlení 2094 klientů. Za rok 2012 prošlo celou „Psychosociální sítí“ 171 klientů + 3 děti.

 

Strategie pro další pokračování programu

Psychosociální síť - projekt  dlouhodobý, s perspektivou shodnou s uzavřením nájemních smluv, jednoho vlastního objektu, předpokladem dalšího rozšíření programů o nové nájmy bytů, objektů.

Projekt psychosociální sítě se rozšiřuje o nový záměr: „Pilotní projekt inkluzivní péče o duševně nemocné“, jehož cílem bude komplexní péče, začleňující dlouhodobou péči o duševně nemocné, zajištěním terénní pomoci v místě trvalého bydliště nebo i podnájmu u klientů s duševním hendikepem, nejen pro absolventy projektu „Psychosociální sítě“, ale i dalších klientů, kteří si pomoc vyžádají a mohou tak předejít hospitalizaci v léčebném zařízení, s vidinou, že mohou žít v prostředí podle své volby, spokojeně a co nejsamostatněji.

Již koncem roku zahájena spolupráce na tomto projektu prostřednictvím podpory týmu pracovníků psychiatrické léčebny. Vyhodnocení tohoto pilotního projektu ukáže směr dalšího postupu. Cíle pro rok 2012 byly splněny koupí 1 sociálního bytu 3+1 a provedenými stavebními úpravami - rekonstrukcí
1 odčleněné místnosti pro další podporovaný byt o velikosti 0+1. Pracovními programy a jejich realizací je podporována trvalá snaha pro vytváření vlastních zdrojů pro zvyšování základního jmění, rozšiřování finančních možností pro vyhlašování grantů a vytváření nových projektů pro osoby s dušením onemocněním.

 

Jak je veřejnost informována o realizaci programu

Nadace BONA je presentována prostřednictvím webových stránek www.nadacebona.cz, které obsahují foto ukázky, novinky, vyhlašování Grantů z výnosů NIF, tisk, propagační letáky, výroční zprávy. Nově lze sledovat novinky ze života Nadace Bona také na sociální síti Facebook.

Tyto komunikační kanály informují veřejnost a dárce s výzvou k podpoře a uvědomění si, že duševní poruchy v nejširším slova smyslu a nejrůznější závažnosti se vyskytují v kterékoli chvíli asi u jednoho ze čtyř dospělých obyvatel ČR.

 

20 let trvání Nadace BONA

Nadace Bona po dvacet let svého fungování projevuje maximální snahu podpory pro oblast duševně nemocných, s cílem zlepšení kvality jejich života. Pokračuje v rozvoji komunitní péče, vytváří finanční zdroje pro další funkčnost projektu „Psychosociální sítě“, který je nejrozsáhlejším systémem chráněného
a podporovaného bydlení v ČR.

Nadace BONA realizuje své programy podpory jako samostatný právní subjekt. Podpora ze strany státních
i nestátních organizací, soukromých firem, fyzických osob, dodává nadaci energii a optimismus k další práci a naději, že se podaří ve společnosti vytvořit další podmínky pro nové projekty směřující k zlepšení kvality života našich spoluobčanů trpících duševní poruchou.

 

Události, setkání, novinky, nové projekty v roce 2012

Natočení DVD 20 let Bohnické Nadace Naděje"

Na dace Bona, ve spolupráci s produkční společností BulvarArt Tomáše Měšťana, natočila dokument
o „Bohnické Nadaci Naděje“. DVD obsahuje kapitoly - chráněné a podporované bydlení, chráněné dílny, úklid, příběh matky a dcery, obchod Dvojí svět a bonus. Jednotlivé video ukázky je možno shlédnout také na webu Nadace Bona.

 

Nadace Bona na Facebooku

Od února roku 2012 má Nadace Bona svůj profil a sociální síti Facebook. Také prostřednictvím tohoto média je možné sledovat novinky ze života nadace a z psychiatrické oblasti.

Na tomto profilu bude možné sledovat vývoj v oblasti reformy psychiatrie a všech projektů, jejichž partnerem je právě Nadace Bona.

 

  

Pilotní projekt inkluzivní péče

Popis: http://www.plbohnice.cz/UserFiles/image/HollyM2.jpg

Nadace Bona je podporovatelem a přímým účastníkem pilotního projektu ve změnách stávající psychiatrické péče. MUDr. Martin Holý, ředitel Psychiatrické léčebny a předseda správní rady Nadace BONA o projektu:

„V současné době je péče o duševně nemocné roztříštěna mezi:

-          lůžkové zdravotnické zařízení (v kontextu České Republiky z velké části zřizované Ministerstvem zdravotnictví)

-          ambulantní péči zajišťovanou smluvními NZZ (nestátní zdravotnická zařízení))

-          intermediální péči (v omezené míře poskytovanou jak smluvními NZZ, tak nestátními neziskovými organizacemi)

-            terénní sociální péčí (poskytovanou nestátními neziskovými organizacemi, ev. municipalitou)

-            institucionální sociální péčí (zajišťovanou municipalitou …….“

„……… Během posledních 20 ti let se situace významně posouvala k vyšší efektivitě ve všech uvedených oblastech. Přesto pro většinu klientů/pacientů při rozvoji nemoci, když selže ambulantní péče, zůstává jedinou alternativou hospitalizace v institucionálním lůžkovém zařízení. Tomu se často brání, což vede k rozvoji symptomů a posléze k nedobrovolné hospitalizaci, které trvání je prodloužené. Tím je ztížená opětovná resocializace. …….“

„…….. Žádoucím výsledkem je poskytování  komplexní, kontinuální a účelné péče o vážně psychiatrické nemocné pacienty. Pro dosažení skutečné kvality péče je důležité neposkytovat ji chaoticky, ale optimálně po finanční i nabídkové stránce. Nejefektivnější cestou je přitom vyjít z nynějšího fungujícího systému – jeho doplněním, zkvalitněním, zefektivněním atd. …..“


Oslava 20 let trvání Nadace Bona

 

31.5.2012 oslavila Nadace Bona 20 let svého trvání v hotelu Hoffmeister, který se stal partnerem celé akce. Záštitu nad akcí převzal starosta městské části Praha 8,
Ing. Jiří Janků.

Úvodní slovo si vzala a historii Nadace Bona ve svém projevu popsala Jitka Štambachová, výkonná ředitelka Nadace Bona.

 

      

 

      

Dalšími řečníky byli Mgr. Filip Vrbický, výkonný provozní ředitel Nadace Bona, Mudr. Martin Hollý, předseda správní rady Nadace Bona, Mgr. Jiří Kmínek, člen dozorčí rady Nadace Bona a starosta městské části Praha 8, Ing. Jiří Janků. O své životní příběhy se podělili také bývalí klienti Nadace Bona.

Nevázaný program, jehož součástí bylo grilování na hotelových terasách, byl zpestřen hudebním vystoupením kytaristy Zorana Gajdiče a zpěvem Marie Koldové.

Se svou hudební skupinou vystoupil také klient Nadace Bona. Hosté si  mohli prohlédnout zpracování historie nadace a také mnoho výtvorů klientů, kteří absolvovali projekt Nadace Bona – „Psychosociální síť“. Akci moderoval Petr Horký. 

 
 

    

 

Nadace Bona partnerem Bohnického fotomaratonu - I. ročníku fotografické soutěže v Praze, Bohnicích

- cca 400 návštěvníků výstavy

- prodaných fotografií: 22

- zbylé fotografie byly věnovány na zkrášlení prostor PL Bohnice a Bona o.p.s..

Nadace Bona podpořila akci také zakoupením několika fotografií, pro vybavení bytů vlastního projektu.

16.6.2012                   12 témat, 6 hodin.

15.9.2012                   Vernisáž prodejní výstavy nejlepších snímků a předání cen vítězům.

15.9.-7.10.2012          Výstava v prostorách bývalé varny PL Bohnice.

 

Celkový výtěžek z akce 18.100,- Kč bude použit na financování rehabilitačního pobytu v přírodě pro lidi s duševním onemocněním.

 

Nadace Bona partenerem BONA CUPu 2012

Bona Cup je přátelské sportovní klání v PL Bohnice, které se uskutečnilo 14.9.2012, soutěžilo se ve fotbalu, volejbalu a rekreačně ve hře Kubb.

 

Nadace Bona partnerem výstavy v Galerii Millennium – „Outsider art - tři osudy“

21.9.-7.10.2012 proběhla první stěžejní výstava v rámci projektu budování Galerie Outsider Art, jejímž cílem bude shromažďování, dokumentování
a propagace děl autorů žijících na okraji společnosti, především lidí s vážným duševním onemocněním. V rámci této výstavy byla ke zhlédnutí díla tří autorů: Silvie Vurcfeldové, Ivety Horváthové a Borise Škila.

„Výtvarné umění otevírá myslím nejnázornější cestu do světa duševní nemoci, který je pro zdravé lidi jinak velmi obtížně pochopitelný. Zviditelňuje věci, které všichni někdy zažíváme ve snech, ale většina z nás se jich bojí a nechce
s nimi mít nic společného. Možná také proto společnost zavírá šílence na kopec do blázince. Je to starý obranný mechanismus – vy k nám nepatříte.
A výtvarné umění má šanci ukázat, že duševně nemocní lidé k nám patří,
že základní stavební kameny naší psychiky jsou stejné, jenom se někdy vlivem onemocnění sestaví do trochu jiné mozaiky,“ řekl na vernisáži výstavy předseda o.s. Rainman, MUDr. Martin Jarolímek.

 

Účast výkonné ředitelky Jitky Štambachové na oslavě 20 let sesterské organizace VDV

       

 

Na základě osobního pozvání Detlefa Lingemana, velvyslance Spolkové republiky Německo, se zúčastnila výkonná ředitelka Nadace Bona oslavy 20. výročí sesterské organizace Výboru dobré vůle – Spolku Deutsche Freunde und Förderer der Olga Havel Stiftung. Oslava probíhala v Lobkovickém paláci, 26.9.2012. Pozvání souvisí s dlouhodobou přátelskou spoluprací Nadace Bona s Výborem dobré vůle Olgy Havlové, která počala již v roce 1992 a s osobním přátelstvím s manželi Grušovými.

 

Ochranná známka

Nadace Bona podala 2.10.2012 přihlášku k registračnímu řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví ve věci registrace loga Nadace Bona. Registrační řízení probíhá.

 

 

 

 

 

Veletrh sociálních služeb Prahy 13

Nadace Bona se presentovala na Veletrhu sociálních služeb, který představil organizace poskytující sociální služby a podobnou péči
na území Prahy 13. Akce se konala za hojné účasti široké veřejnosti
na radnici Prahy 13 a na Slunečním náměstí, pod záštitou zástupce starosty, pana Petra Zemana. Kromě infostánků byla připravena výstava fotografií, hmatových knížek a hraček pro zrakově postižené osoby nebo prodejní výstava výrobků chráněných dílen.

 

 

 

 

 

Známka kvality

6.12.2012 se Mgr. Filip Vrbický zúčastnil Valné hromady Asociace nadací, nadačních fondů, firemních nadací a fondů fóra dárců. Při této příležitosti byl zveřejněn seznam členů, kteří získali „Známku kvality“.

Známka kvality je záruka a kontrola ověřené kvality nadací a nadačních fondů. Známku kvality uděluje Fórum dárců prověřeným nadačním subjektům, které splňují nastavená kritéria hodnocení. Je určena nadacím a nadačním fondům. Mohou ji získat ty nadační subjekty, které jsou členem Asociace nadací nebo Asociace nadačních fondů. Cílem známky je přispět k posílení důvěry
v odbornou a etickou profesionalitu držitelů známky a zlepšit tak orientaci při identifikaci nadací a nadačních fondů, v porovnání s ostatními nadačními subjekty. Proces získání známky kvality byl zahájen již počátkem roku 2011.

 

 

 

 

Vánoční večírek s klienty Rodinného domu chráněného komunitního bydlení Nadace Bona

   

20. prosince 2012 proběhl vánoční večírek, na kterém zástupci Nadace Bona předali klientům dárky k Vánocům. Všichni klienti projektu „Psychosociální sítě“ byli obdarováni novým ložním povlečením. Klienti, bydlící ve vlastním objektu Nadace Bona, dostali nový televizor.

 

Nové byty a nebytové prostory v roce 2012

Byty

 

Pod Čimickým hájem 201

   

Nadace Bona připravila nový byt pro klienty „Psychosociální sítě“ z uvolněného bytu po úmrtí nájemníka. Kuchyňská linka byla pořízena za přispění dárců. Byt bude sloužit pro 2 klienty.

 

 

Pod Čimickým hájem 224

  

Nadace Bona, odčleněním jednoho pokoje z nájemního bytu, získala stavebními úpravami sociální byt pro potřeby projektu „Psychosociální sítě“. Kuchyňská linka byla pořízena díky sponzorskému příspěvku.

 

 

Vratislavská

        

 

S ohledem k vizi rozšiřování projektu „Psychosociální sítě“, s návazností nového „Pilotního projektu inkluzivní péče“, se podařilo Nadaci Bona, v roce 2012 koupit, za přispění dárců, byt 3+1, v blízké lokalitě sídla Nadace Bona, ve Vratislavské ulici.

Na začátku roku 2013 proběhnou v bytě stavební úpravy, aby vyhovoval k bydlení 3 klientů Nadace Bona, s využitím terénní sociální služby nového pilotního projektu.

Nadace Bona si i nadále klade za cíl rozšiřovat svou bytovou základnu pro klienty s duševním onemocněním.

 

Nebytové prostory v roce 2012

 

Na začátku roku 2012 byla provedena úprava nevyužívaných prostor v objektu Čimická 223, za účelem zřízení zázemí pro terapeutické pracovníky Technických služeb Bona o.p.s.

V průběhu roku tak postupně vznikla kancelář, byl rekonstruován prostor bývalého skladu a dílny a nově zrekonstruována bývalá prádelna.

 

Kancelář

  

Kancelář slouží terapeutickým zaměstnancům technických služeb jako zázemí s kuchyňskou linkou a zároveň jako administrativní centrum pro podporu pracujících klientů.

 

Prádelna

  

Tento prostor byl zprovozněn k využití nejen pro klienty projektu „Psychosociální sítě“, ale také pro širokou veřejnost. Nadace Bona, kromě celkové rekonstrukce, vybavila prádelnu novými pračkami a sušičkami.

 

Sklad a dílna

        

 

Sklad a dílna slouží jako zázemí pro klienty projektu „Psychosociální sítě“, kteří jsou zaměstnáni v Technických službách Bona o.p.s.. Jejich hlavní náplní práce je zajištění úklidů společných prostor na objektech spravovaných Nadací Bona a zároveň je Nadace Bona, prostřednictvím Technických služeb Bona o.p.s., zaměstnává k údržbě zeleně na spravovaném území.