Vlastní projekt „Psychosociální síť“


Nadace je největším realizátorem v rámci vlastní činnosti projektu „Psychosociální sítě" pro duševně handicapované, investorem, pronajímatelem bytů, nájemcem chráněných komunitních – skupinových objektů, bytů, různých typů podporovaného bydlení, včetně vnitřního vybavení, nebytových prostorů pro chráněnou práci, prodejnu hotových výrobků z chráněných pracovišť.
Sociální a terapeutické služby pro „Psychosociální síť“ zajišťuje pro Nadaci Bona partnerská organizace Bona o.p.s. v rámci smluvního vztahu. Nadace BONA je jedním ze spoluzakladatelů.

PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍŤ se člení na:

 • Podporované byty typ A (PB A) – byty 2+1
 • Podporované byty typu N (PB N) – samostatné garsoniéry
 • Podporované byty sociální – samostatné garsoniéry, byty 2+kk (pro rodiny)
 • Vstupní byt – samostatná garsoniéra
 • Byty na půl cesty – samostatná garsoniéra
 • Chráněné komunitní – skupinové byty pro 2 – 10 klientů (7 bytů)
 • Chráněné komunitní – skupinové objekty pro 13 – 15 klientů (2 objekty)
 • Chráněné dílny, prodejny a galerie (CHD)
Chráněná bydlení (komunitní - skupinová) – všeobecně
 

Kriteria
Doba pobytu na dobu určitou – 3 měsíční zkušební lhůta, nejdéle na jeden rok s možností opakovaného prodloužení (informativně - délka pobytu pronájmu nebo nájmu se řídí dobou pronájmů, nájmů dle uzavřených smluv Nadace BONA.
Zajištění sociální služby 8 hodin ranní služba, provozovatel služeb Bona o.p.s., 12 hod. recepční služba (hradí nadace).
Vybavení objektů, pokojů a jejich obnovu, doplnění je zajišťuje Nadace BONA (majetek NB), úmyslné poškození - hradí uživatel).
Opravy běžné i nad rámec běžné údržby zajišťuje správce objektu jako pronajímatel nebo nájemce.
Podnájemní nebo nájemní smlouva - nedílnou součástí smlouvy podnájemní nebo nájemní je „Domovní řád“,vše se řídí Provozním řádem správy DBF Nadace BONA.
Podnájemní nebo nájemní smlouva je přílohou smlouvy o poskytnutí sociální služby uzavírané podle §90 a n. zákona č.108/2006 Sb.
Podklad k uzavření podnájemní nebo nájemní smlouvy s uživatelem (klientem) vyhotovuje provozovatel služeb.
Vnitřní vybavení celého objektu, bytu je vybavována pronajimatelem, nájemcem, odpovědnost za ztrátu řeší Smlouva o vzájemných vztazích s provozovatelem služeb (předání inventarizací).
Smluvní nájemné (řeší i zajištění běžných oprav v rámci paušálního poplatku, který je uveden v rozpisu zálohových plateb za služby). Elektroměr, plynoměr je na Nadaci BONA.
Nájemné a služby s tím spojené hradí měsíčně za všechny uživatele příslušného chráněného bydlení provozovatel služeb.

Ukázka chráněného bydlení - samostatný objekt - U Draháně 144, Praha 8

     

  

Ukázka chráněného bydlení bytu Pod Čimickým hájem 200, Paha 8

        

Ukázka nového chráněného bydlení v "Rodinné vile" - U Draháně 163, Praha 8 - postavené na vlastním pozemku Nadace Bona, spolufinancování JPD Praha Cíl2

     

        

Ukázka chráněného bydlení - byt 3+1, Pod Čimickým hájem 180, Praha 8 (rok 2009)

  

Ukázka chráněného bytu 3+1 Pod Čimickým hájem 178 v Praze 8

     

Ukázka chráněného bydlení (byt) - Dýšina

        

Ukázka chráněného bydlení (byt) - Plzeň

     


Podporovaná bydlení – všeobecně
 

Kriteria
Podnájemní smlouvu uzavírá s uživatelem Nadace BONA (tříměsíční zkušební lhůta), na základě smlouvy o poskytnutí sociální podpory samostatného bydlení mezi uživatelem a provozovatelem služeb.
Předání podnájmu uživateli bytu zajišťuje Nadace BONA (pondělí nebo středa).
Smlouva s uživatelem a provozovatelem služeb nabývá účinnosti až dnem účinnosti podnájemní smlouvy. Podmínkou provozovatele služeb je, že se zavazuje ve smlouvě o poskytnutí sociální služby uvést jako výpovědní důvod ukončení podnájmu sjednaného mezi uživatelem a Nadací.
Smluvní nájemné a služby s tím spojené, hradí přímo uživatel nadaci.
Podporovaná bydlení (typ A), elektroměr na Nadaci BONA, měsíčně k nájmu - skutečná spotřeba elektrické energie k úhradě.
Ostatní podporovaná bydlení, Byty na půl cesty, Vstupní byt = Ubytovací jednotka, sociální byty, elektroměr, plynoměr přímý vztah uživatele na základě smlouvy s distributory příslušných médií (PRE, a.s., Pražská plynárenská,a.s.).
Vybavení zajišťuje Nadace BONA a je jejím majetkem.
Podporované sociální byty, satelitní - terénní služba – vybavení dle finančních možností uživatele, jinak Nadace BONA.
Běžné opravy zajišťuje nadace.
Veškeré typy podporovaného bydlení jsou v obytných objektech s ostatními nájemníky.

Podporovaná bydlení (typ A)
 

Doba pobytu max. 15 měs., zkušební doba 3 měsíce.
Nejdříve musí být uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory samostatného bydlení, s provozovatelem sociálních služeb dle zákona o sociálních službách a budoucím uživatelem bydlení (klient potřebuje častější kontakt s pracovníkem sociální služby).
Následně se uzavírá Podnájemní smlouva mezi Nadací BONA a uživatelem podnájmu.
Doba pobytu maximálně 15 měsíců.

Ukázka bytu o vel. 0+1, 2+1 v ul. Pod Čimickým hájem 178, 224, Praha 8

  

Podporované bydlení (typ N)
 

Podporované bydlení (Typ N), elektroměr, plynoměr přímo na uživatele podnájmu.
Doba pobytu 12 měsíců.

Ukázka bytu o vel. 0+1 v ul. Pod Čimickým hájem 201, 224, Praha 8

  

  

Podporované bydlení - Vstupní byt = Ubytovací jednotka
 

Užívání na dobu určitou, nejdéle však na dva roky, s možností opakovaného prodloužení.
Plynoměr, elektroměr na uživatele podnájmu.
Cílem je vytvořit podmínky a přístup k nájemnímu bydlení v rámci poskytované sociální služby.

Ukázka Vstupního bytu - malometrážní o vel. 0+1 v ul. Pod Čimickým hájem 201, Praha 8

  

Podporované bydlení - Sociální poradenství - Byty na půl cesty
 

Doba užívání 12 měsíců, s možností opakovaného prodloužení.
Podmínkou uzavření podnájemní smlouvy je písemný souhlas podnájemce s přijímáním alespoň jedné ze služeb sociální prevence podle §37 odst.1 písm. b), §65, 69 a 70 zákona o sociálních službách.

Ukázky bytu v ul. Čimická 223, Praha 8 - 0+1

  

     

Podporované bydlení - Sociální byty
 

Doba užívání 24 měsíců, s možností opakovaného pobytu.
Plynoměr, elektroměr na uživatele podnájmu.
Podnájemní smlouvu Nadace BONA uzavírá s uživatelem na základě smlouvy o poskytnutí podpory samostatného bydlení mezi uživatelem a provozovatelem sociálních služeb.

Půdní vestavba Pod Čimickým hájem 201, byt 0+1

Půdní vestavba Mrštíkova 205, Praha 10, byt 0+1

 

Pod Čimickým hájem 201, byt 3 (1+kk)

     

  

      

Ukázky sociálních bytů Pod Čimickým hájem 201 v Praze 8, Mrštíkova 205, Praha 10

  

Ukázky bytu 2+1, MUDr. Marodyho, Čakovice

        

Sociální byt - Kurzova ul. Praha 13 (3+1) - rok 2010

  

Chráněné dílny, prodejny a galerie

Prodejna - Žitná ul., Praha 1

  

Turkmenská, Praha 10

  

Sklářská dílna - U Draháně 163, Praha 8

     

Chráněné pracoviště údržby zeleně, úklidy Praha 8

  

Venkovní relaxační zázemí pro společné akce

  

 

Rosarium

Podzimní pracovní aktivity

  


Komu pomáháme

Cílová skupina:
Dospělí klienti s duševním onemocněním, převážně psychotického okruhu.

Cíl
Cílem je reintegrace osob s duševním hendikepem zpět do běžné společnosti, zlepšovat kvalitu života, nácvik domácích a pracovních činností s cílem dosažení určitého stupně dovedností a rozšiřovat možnosti klientovy vlastní seberealizace.
Chráněná bydlení, Byty na půl cesty, vstupní byt, podporovaná bydlení se staly součástí rozptýleného bydlení v běžných nájemních domech tak, aby nedošlo k izolaci duševně nemocných od ostatní společnosti.
 
Prostředky k dosažení cíle pro poskytování podpory

 • individuální terapeutické programy založené na diferencovaném přístupy dle potřeb a požadavku jednotlivých klientů,
 • nácvik dovednosti klientů zaměřený na odstranění definovaného hendikepu v oblasti zdravotní i sociální,
 • testování schopností žít samostatně v podmínkách nechráněného prostředí,
 • dořešit soc. situace (finanční, pracovní, bytové),
 • zajištění nezbytné podpory a pomoci ve vytipovaných oblastech,
 • napojování na aktivity mimo chráněná pracoviště,
 • práce s rodinou klienta,
 • provázanost s ostatními typy chráněných pracovišť
 • zajištění ambulantní, případně intermediární péče.
Kriteria k přijetí zájemce o chráněné bydlení

 • věková hranice od 18 let
 • přítomnost duševní nemoci
 • zdravotní stav umožňující využití služby
 • zájem klienta o aktivní využití sociální služby podle nového zákona o soc.službách při akceptování podmínek za jakých jsou poskytovány
 • schopnost sebeobsluhy, stabilizovaný zdravotní stav, reálná možnost odchodu do nechráněných podmínek
 • doporučení potvrzené ošetřujícím lékařem – psychiatrem
 • možnost návratu do vhodných bytových podmínek po ukončení rehabilitace
 • absence nařízené ochranné ústavní léčby
 • absence agresivity
 • absence závislosti na psychoaktivních látkách, gamblerství
Metody hodnocení
 

Standardizovanými postupy jsou vyhodnocovány parametry:

 • psychopatologie
 • úrovně pracovních a sociálních schopností klientů
 • změny vyhodnocovaných parametrů v průběhu podmínek chráněného bydlení, podporovaného bydlení
 • dosažený stupeň adaptability na samostatný život v běžné společnosti s pracovním zapojením
Cílem programu NADACE BONA je nápomoci jim k opětovnému zařazení do normálního života. K tomu, aby tento resocializační proces byl úspěšný, bylo třeba vybudovat síť různých typů chráněných bytů a podporovaných bytů a s tím souvisejících služeb, vycházejících ze specifických potřeb této skupiny lidí. Služby, které jsou součástí této sítě, by měly být navzájem provázané a propojené s psychosociální a sociální sítí města a s tím souvisejících potřeb.


Přínos programu
 

Psychosociální síť (různé typy chráněných bytů, podporovaných bytů) a s tím navazující další programy nadace, mají celospolečenský význam.
Pomáhají městu a ostatním regionům na území ČR po přechodnou dobu řešit odpovědnost za osoby s duševním hendikepem, které nemají vhodné podmínky ke své nezbytné adaptaci na samostatný způsob života tak, aby se snížila potřeba dlouhodobé ústavní zdravotní nebo sociální péče.
Program je postupně rozšiřován v rámci městských částí, hl. m. Prahy, dle aktuální potřeby v rámci sítě institucí zabezpečující péči o osoby s duševním hendikepem, ale i z dalších regionů ČR, rozšířená spolupráce s Magistrátem města Plzeň, obcí Dýšina u Plzně.