Poslání a podpora


Hlavní náplní a posláním nadace je podpora a vytváření programů sledujících integraci spoluobčanů s psychickým hendikepem do života v běžné společnosti.
Společnost si odvykla, že mezi námi mohou žít lidé se závažnějším hendikepem různého typu. K duševně nemocným je přistupováno se zvláště velkou nedůvěrou. Je mnoho lidí s duševní poruchou žijících v sociální izolaci, a přitom jsou schopni úspěšné resocializace do života mimo ústavní zařízení.


Hlavní oblasti působnosti Nadace BONA

  • budování chráněného a podporovaného bydlení
  • vytváření pracovních příležitostí, chráněná práce
  • podpora terénní psychosociální intervence
  • grantová podpora organizací angažujících se v komunitní péči formou redistribuce výnosů NIF

Takto zaměřené programy a projekty jsou však dlouhodobé a finančně náročné. Nadace BONA si předsevzala vyplňovat svými projekty chybějící potřebné články pro realizaci resocializačních programů a řešit jejich financování v rámci 20 dlouhodobě pronajatých obytných objektů (19 obj. ÚMČ Praha 8, 1 objekt ve vlastnictví Nadace BONA (nově rok 2007), nájemcem bytů v Praze 14, 9, Čakovicích za vstřícnosti hl. m. Prahy, MČ Praha 9 pro podporovaná bydlení, Plzni od Magistrátu města Plzeň, Obce Dýšině) pro chráněné komunitní – skupinové bydlení v sam. objektech, bytech, chráněné bydlení individuální, podporované bydlení v samostatných bytech, v bytech pro podporu terénní psychosociální intervence.

Pracovní příležitosti, chráněná práce:
V Praze 1, ul. Žitná 23 – prodejna „Dvojí svět“ výrobky klientů, galerie, textilní dílna, Informační centrum, pronájem ÚMČ Praha 1,
Samostatný NP U Draháně 145, pronájem ÚMČ Praha 8 na Socioterapeutické centrum – chráněná dílna papírenská, knihovna), pracoviště pro údržbu zeleně a úklidů (údržba zelených ploch a úklidů obytných objeků ve správě Nadace BONA, sklářská dílna v novém objektu nadace v ul. U Draháně 163 v Praze 8, prádelna v č.p. 177/1 ul. Pod Čimickým hájem v Praze 8.


To vše vede k oprávněnému optimismu, že existují efektivní cesty k zlepšení kvality života psychiatrických klientů. Pro skutečnost a budoucnost těchto aktivit je důležitá skutečnost, že dobré projekty si nacházely a nacházejí oporu u státních i nestátních institucí, soukromých subjektů – firem, fyzických osob. Tato skutečnost dodává NB energii k další práci a probouzí naději, že se podaří ve společnosti vytvořit podmínky pro zlepšení života našich spoluobčanů trpících duševní poruchou.
Nadací vybudovaný funkční systém jednotlivých typů chráněného bydlení a podporovaného bydlení , chráněných pracovišť v systému „Psychosociální sítě“ umožnil desítkám dříve nepropustitelným pacientům psychiatrických léčeben život mimo tyto instituce.
Nadace BONA své aktivity realizuje plně v souladu s koncepcí oboru psychiatrie a plně se angažuje na rozvoji komunitních přístupů v péči o duševní zdraví. Příklad úspěšné propojení komunitních přístupů s tradičními formami psychiatrické péče.
Propagaci své činnosti, která je podložena validními statistickými výsledky, nadace směřuje k odborné i laické veřejnosti, indukuje rozšiřování těchto programů nejen v hlavním městě Praha, ale i v jiných regionech ČR. Snahou je napomáhat k destigmatizaci psychiatrické problematiky ve společnosti.